Marcino.pl

Biżuteria z koralików

Regulamin

Słowo wstępu, skrótowo

1. Na stronie obowiązuje netykieta zachowująca godność i poszanowanie dla wszelkich istot rozumnych nie kierujących się złośliwością i krzywdzącym usposobieniem.

2. Sprzedaż wyrobów odbywa się na zasadach nierejestrowej działalności gospodarczej (póki co).
2.a. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia dokonania sprzedaży w wybranym okresie.

3. Strona jest oparta o oprogramowanie które zbiera właściwe informacje do tego by każdy jej użytkownik mógł z niej wygodnie korzystać w zakresie do którego została stworzona.
3.a. Wpisując swoje dane osobowe w formularze dobrowolnie zgadzasz się na przetwarzanie tych informacji w celu realizacji Twojego zamówienia lub późniejszego koniecznego kontaktu.

4. W tej witrynie są wykorzystywane pliki cookie, których Google używa do świadczenia swoich usług i analizowania ruchu. Twój adres IP i nazwa klienta użytkownika oraz dane dotyczące wydajności i bezpieczeństwa są udostępniane firmie Google, by zapewnić odpowiednią jakość usług, generować statystyki użytkowania oraz wykrywać nadużycia i na nie reagować. Po szczegóły zajrzyj pod adres https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl

5. Wszelkie prawa zastrzeżone. Fotografie oraz biżuteria prezentowana na blogu oraz w sklepie Marcino.pl są chronione prawem autorskim i nie mogą być powielane lub rozpowszechniane w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia.

§ 1. Zasady zakupów czyli Regulamin czarno na białym

1. Usługodawca/Sprzedawca Marcin Pianka, Ul. Ogrodowa 8, 07-401 Laskowiec,

2. Kupujący - każdy podmiot składający Zamówienie.

3. Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej - umowy sprzedaży, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).

4. Regulamin - niniejszy regulamin - to co właśnie czytasz.

5. Towar - rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży, pokazana na stronach sklepu lub bloga Marcino.pl

6. Zamówienie - oświadczenie woli Kupującego zmierzające do zawarcia umowy sprzedaży Towaru na odległość, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.

§ 2. Postanowienia ogólne

1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów, w szczególności czyni zadość ustawie o prawach konsumenta.

2. Sprzedawca może porozumiewać się z Kupującym, a Kupujący ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy: bizuteria@marcino.pl lub telefonicznie: +48. 606 666 980.

3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sprzedawcę w chwili składania Zamówienia.

4. Wszystkie Towary są wolne od wad, a ich autorem i wykonawcą jest Sprzedawca.

5. Sprzedawca odpowiada za jakość Towarów i ich zgodność z opisem i zdjęciem.

6. Sprzedawca dokonuje sprzedaży za pośrednictwem maila lub kontaktu telefonicznego na terenie Polski oraz innych krajów.

§ 3 Koszty

1. Wszystkie ceny Towarów podawane są brutto w złotych polskich. Ceny nie obejmują kosztów dostawy.

2. Informacja o cenie za Towar jest wiążąca dla Kupującego w chwili otrzymania przez niego wiadomości e-mail. Sprzedawca i Usługodawca nie odpowiadają za niedostarczenie wiadomości e-mail o złożeniu zamówienia z powodów niezależnych - takich jak podanie błędnego adresu e-mail, trafienie wiadomości do spamu.

3. Kupujący dokonuje zapłaty ceny za Towar na rzecz Sprzedawcy.

4. Płatności można dokonać przelewem na konto bankowe sprzedawcy: Bank PKO Inteligo Marcin Pianka, 41 1020 5558 0000 8102 3093 3143.

5. Kupujący powinien zapłacić za Towar wraz kosztami dostawy w ustalonym indywidualnie terminie. Termin zapłaty za zamówienie zależy od indywidualnego czasu potrzebnego na wykonanie zamówionego przedmiotu. W przypadku braku zapłaty w tym terminie, Usługodawca wysyła e-mail do Kupującego z prośbą o opłacenie Zamówienia oraz przesłanie potwierdzenia dokonania przelewu.

6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Towarów, wprowadzania oraz wycofania Towarów, udzielania rabatów na poszczególne Towary oraz przeprowadzania i odwoływania promocji. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały złożone.

§ 4 Składanie Zamówień

1. Zamówienia składane są droga mailową. Kupujący i sprzedający ustalają w drodze korespondencji mailowej szczegóły zamówienia indywidualnego.

2. Zamówienia składane są poprzez mechanizm sklepu internetowego znajdującego się pod adresem https://marcino.pl/sklep

§ 5 Realizacja Zamówień

1. Procedura realizacji Zamówienia zostaje uruchomiona po zaksięgowaniu zapłaty ceny na koncie Usługodawcy.

2. Sprzedawca wysyła Towar do Kupującego w terminie ustalonym dla każdego Towaru, termin ten podany jest w korespondencji mailowej, na karcie produktu w sklepie internetowym lub/i telefonicznie.

3. W przypadku ewentualnego dłuższego czasu realizacji Zamówienia Kupujący jest o tym niezwłocznie informowany przez Sprzedawcę - jednocześnie Sprzedawca wskazuje nowy termin realizacji Zamówienia.

4. Jeżeli Kupującym jest Konsument, Sprzedawca wydaje Towar Kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia umowy, chyba że umowa stanowi inaczej.

5. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem: Poczty Polskiej, Kurierów DPD, InPost, ePaka.

6. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest wskazane przez Kupującego w procedurze składania Zamówienia miejsce odbioru Towaru (adres dostawy).

7. Odbierając dostarczoną przez kuriera przesyłkę Kupujący obowiązany jest ją zbadać (na podstawie art. 545 § 2 Kodeksu cywilnego). W przypadku uszkodzenia przesyłki Sprzedawca zaleca sporządzenie protokołu szkody w obecności doręczyciela oraz niezwłoczne poinformowanie o tym Sprzedawcy. Brak sporządzenia protokołu szkody nie jest równoznaczny z wygaśnięciem prawa Konsumenta do złożenia reklamacji w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki; protokół jest jednak pomocny w procedurze reklamacji. Brak protokołu uszkodzenia przesyłki może utrudnić Konsumentowi dochodzenie ewentualnych roszczeń od Sprzedawcy oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za uszkodzenie przesyłki. Reklamacje w zakresie uszkodzeń powstałych w trakcie przesyłki złożone przez Kupujących niebędących Konsumentami, bez załączonego protokołu szkody, nie będą rozpatrywane.

§ 6 Rękojmia i gwarancja

1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego za wady fizyczne lub prawne zakupionego Towaru (rękojmia), na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, w szczególności w przepisach art. 556 oraz art. 5561-5563 KC.

2. Kupującemu z tytułu rękojmi przysługuje prawo do złożenia reklamacji zakupionego Towaru.

3. Reklamacja może być złożona mailem na adres: bizuteria@marcino.pl, pisemnie pocztą pod wskazany adres: Ul. Ogrodowa 8, 07-401 Laskowiec, lub osobiście w pracowni przy Ul. Ogrodowej 8 w Laskowcu.

4. Składając reklamację Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii. Reklamacje złożone przez Kupującego niebędącego Konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będą rozpatrywane.

5. W razie konieczności uzupełnienia ewentualnych braków reklamacji - Sprzedawca niezwłocznie skontaktuje się z Kupującym w sposób wskazany w § 2 ust. 2 Regulaminu.

6. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest zobowiązany dostarczyć rzecz wadliwą do Sprzedawcy.

7. Reklamacje z tytułu rękojmi rozpatrywane są zgodnie z treścią Kodeksu cywilnego.

8. W procedurze reklamacji Sprzedawca nie przewiduje możliwości pozasądowego rozstrzygnięcia sporu.

9. Kupujący może wykonywać uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

10. Uprawnienia Kupującego z tytułu rękojmi nie ograniczają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta - na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym, o ile takowy dokument zostanie do Towaru dołączony.

11. Sposób realizacji gwarancji jest ustalony przez gwaranta w dokumencie gwarancyjnym. Termin gwarancji wynosi jeden rok od dnia wydania Towaru Kupującemu, chyba że dokument gwarancyjny stwierdza inaczej.

§ 7 Odstąpienie od umowy

1. Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Procedura odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów realizowana jest przez Usługodawcę w imieniu Sprzedawcy.

3. Odstępując od umowy sprzedaży Towaru Konsument może posłużyć się wzorem oświadczenia znajdującym się na stronie produktu.

4. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
c) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

5. W razie odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru do Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza koniecznym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. W przypadku odstąpienia od umowy Usługodawca zwraca wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę oraz kosztów płatności online realizowanych przez PayPal), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu przez Konsumenta prawa odstąpienia od umowy.

8. Zwrot płatności jest dokonywany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jaki został przez Konsumenta użyty w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie.

9. Usługodawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru lub do czasu dostarczenia Usługodawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Towaru - zgodnie z cennikiem przewoźnika, przy pomocy którego Konsument dostarcza zwracany Towar do Sprzedawcy tj. Konsument odsyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt, który nie podlega zwrotowi.

11. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy w terminie czternastu dni. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

12. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main

§ 8 Postanowienia końcowe

1. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Konsumenta, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy. Postanowienia umów mniej korzystne dla Konsumenta niż postanowienia ustawy o prawach konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Sprzedawcy obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

Ostatnia aktualizacja: 29 sierpnia 2021.